Металлургия чугуна
Get Adobe Flash player

О кафедре

Кафедра металлургии чугуна в университете осно­вана в 1953 году по инициативе и при поддержке металлургических предприятий г. Мариуполя, и готовит профессионалов (бакалавров, специалисгов, магистров) по специальности 0904 «Металлургия черньїх металлов».

Первьім заведующим кафедрой бьіл И.В. Распопов

З самого початку залізного сторіччя виник, пря­мий технологічний ланцюг руда-залізо. Це був одностадійний процес. Звичайним металургійним пристроєм був сиродутний горн, у якому залізо от­римували не у розплавленому рідкому стані, а у вигляді куску тістообразног, протравленої шлаком криці. Після того, як у печах почали використовува­ти дуття, температури підвищились на стільки, що зі шлаком у печі почало збиратись і рідке залізо на­сичене вуглецем. Це був не підлеглий ковці чавун, з котрим спочатку не знали що робити, і тому він йшов у відвал. Але скоро навчились його викори­стовувати. Так став звісним ливарний чавун спочат­ку у Китаї, а потім у Європі і на Ближньому Сході.

Дуже важливим в подальшому удосконаленні металургії заліза опинився той факт, що з чаву­ну при його переплавленні у присутності повітря у відкритій печі, тобто у кричному горні (кричний процес) отримується ковке залізо. Цей процес на­звали «фришуванням». Мета його зробити чавун «здоровим», шляхом виведення із нього небажа­них домішок. Завдяки цьому технологічний ланцюг ускладнився. Не руда залізо, а руда — чавун — ковке залізо, тобто сталь.

Про всі питання, цікаві проблеми, пов’язані з ви­робництвом металу, про шляхи їх вирішення ви дізнаєтесь, якщо будете проходити навчання на кафедрі металургії чавуну. Ви станете повноважни­ми володарями таємниць отримання металу.

Можливості для творчості, удосконалення на всіх його етапах безмежні. Сьогодні при отриманні ча­вуну використовується автоматизація виробництва, має місце, широке використання інформаційних та

комп’ютерних технологій. Сучасний шлях отри­мання металу пов’язав з використанням роботів, комп’ютерів, які стежать за технологічними проце­сами, і керують ними.

Керувати виробництвом з високим рівнем організації праці може тільки високоінтелектуальна, освічена, яка володіє основами, тонкощами, таємницями майстерності людина.

Вибір спеціальності доменника сприяє росту гідності людини, та гордості за вміння керувати та­ким важливим процесом на нашій землі як отриман­ня металу.

Кафедра металургії чавуну заснована у 1953 році по ініціативі та при підтримці металургійних підприємств м. Маріуполя, і готує фахівців (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) за спеціальністю 0904 «Металургія чорних металів» по управлінню підготовкою руд, доменного процесу, технологіями прямого отримання заліза, які бурхливо розвива­ються, що визнані сьогодні технологіями сторіччя.

На кафедрі працює магістратура і аспірантура. На­укова школа кафедри заснована і розвивається на лабораторно-дослідницькій базі кафедри. Студенти спеціальності приймають активну участь у наукових розробках, а також олімпіадах різних рівнів і займа­ють на них призові місця.

Кафедра металургії чавуну має високий науково-педагогічний потенціал. Наукові розробки викладачів та студентів кафедри використовуються металургійними підприємствами України та за кор­доном. Викладачами кафедри — фахівці найвищої кваліфікації з великим досвідом практичної, педагогічної, і наукової роботи, мають вчені ступені та звання.

Молоді фахівці, крім глибоких теоретичних знань, мають достатню практичну підготовку, економічну освіту, професійно використовують сучасну обчис­лювальну техніку, та після захисту диплому успішно працюють інженерами-металургами, доменниками, займає посади від рядового технолога, або майстра до начальника цеху, головного металурга, директо-

ра підприємства, керівника науково-дослідницького комплексу.

Успішна робота агломераційних фабрик і домен­них цехів металургійних комбінатів м. Маріуполя в значній мірі обумовлена тим, що практично весь інженерно-технічний персонал їх починаючи з начальників цехів і доменних майстрів, укомплекто­вана випускниками кафедри.

Запрошуємо випускників шкіл, ПТУ, ліцеїв, технікумів, коледжів — приходьте навчатися на нашу кафедру!

Ви отримаєте фундаментальні знання та практич­ний досвід.

П’ять років навчання в університеті — це буде незабутній, найяскравіший період вашого життя в оточенні найцікавіших особистостей.

Вибір спеціальності, придбаної на кафедрі металургії чавуну — це упевнене, забезпечене майбутнє.

Майже всі випускники кафедри працевлашто-вуються завдяки гострому дефіциту спеціалістів в аглодоменному виробництві.

МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС!

Фундаментальні основи, нюанси проектування сучасних технологічних процесів доменного вироб­ництва.

Майстерність одержання металу. Таємниці рецептів різних марок чавуну.

Володіння теорією і практикою конструювання складного обладнання металургійного виробництва.

Досвід роботи на компютерах. Можливість ста­ти великою людиною.

ЦІ СКАРБИ ОХОРОНЯЄ КАФЕДРА «МЕТАЛУРГІЇ ЧАВУНУ» ПДТУ

ПРИХОДЬТЕ ДО НАС НАВЧАТИСЬІ ВИ СТАНЕТЕ ЇХ ВЛАСНИКАМИ!

Добавить комментарий